Ogólne Warunki Dostaw spółki DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE

§ 1. Zasady składania ofert

1. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. składa Klientom oferty w oparciu o cenniki i informacje techniczne producentów. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną katalogów i materiałów informacji technicznej producenta oraz ewentualne błędy w cennikach producentów, które zostały powielone w ofercie DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. skierowanej do Klienta.
2. Standardowo oferty są ważne 30 dni – chyba, że dana oferta inaczej określa termin ważności (np. ” na rok 20….” lub „do wyczerpania zapasów” ).

§ 2. Składanie zamówień

1. Złożenie przez Klienta zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków oferty.
2. Tylko zamówienie potwierdzone przez DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp z o.o. pisemnie (mailem lub umową/kontraktem) i tylko w zakresie treści zawartych w potwierdzeniu jest podstawą do ewentualnych roszczeń Klienta w stosunku do firmy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. z tytułu dostawy lub wykonania umowy.
3. Jeśli potwierdzenie zamówienia odbiega od wymagań zawartych w zamówieniu Klienta (np. co do ilości lub terminu dostawy itp), powinno być ono odwrotnie zaakceptowane przez Klienta pisemnie. Brak reakcji ze strony klienta na takie potwierdzenie traktowane jest jako akceptacja.
4. Zamówienia, potwierdzenia dostaw i terminu ich realizacji oraz wszystkie zmiany dotyczące zamówień należy kierować pod adres poczty e-mail: [email protected]
5. Zmiana potwierdzonego terminu dostawy możliwa jest tylko za obustronnym pisemnym uzgodnieniem.

§ 3. Warunki dostawy towarów

1. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. dostarcza towar transportem na koszt odbiorcy na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – chyba, że oferta lub cennik stanowią inaczej.
2. W przypadkach: odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny, opóźnienia w realizacji dostawy powyżej 72 godzin, nie uzgodnionego pisemnie, Klient ma prawo: nie wyrazić zgody na ustalenie nowego terminu dostawy lub odwołać zamówienie lub nie przyjąć dostarczonego towaru.
3. W wypadku transakcji objętych indywidualnymi kontraktami handlowymi, warunki sprzedaży, dostawy, ewentualnej instalacji urządzeń, zasad odstąpienia od kontraktu, etc., określa dany kontrakt. W zakresie kwestii nieuzgodnionych odrębnie w indywidualnym kontrakcie handlowym, znajdują zastosowanie regulacje niniejszych OWSiD.
4. W przypadku nie przyjęcia przez Klienta dostawy towaru zgodnej z pisemnym zamówieniem, którego parametry są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. ma prawo obciążyć dodatkowo Klienta kosztami transportu w obie strony na trasie: magazyn DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. – miejsce dostawy. Spółce Despol techniki Montażowe przysługuje w takim wypadku odszkodowanie w wysokości 50% wartości przesyłki (dla towarów standardowych) oraz 100% wartości netto przesyłki dla produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

§ 4. Warunki odbioru towarów / reklamacje

1. Każda dostawa powinna być sprawdzana (policzona, zbadana, etc) przez Klienta przy odbiorze w obecności przedstawiciela firmy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. lub przewoźnika (ocena wstępna). Jej celem jest stwierdzenie, czy dostarczany towar jest zgodny z zamówieniem (co do ilości, rodzaju i jakości).
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar odbiega pod względem ilościowym lub jakościowym od ustalonych wymagań lub widoczne są uszkodzenia transportowe opakowań zbiorczych lub jednostkowych, sporządzany jest na miejscu dostawy pisemny protokół reklamacyjny, którego kopię winien otrzymać DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. W wypadku braków, które były do stwierdzenia w momencie rozładunku, protokół taki musi, dla swej ważności, zawierać podpis przewoźnika. W przeciwnym razie DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady lub braki towarów powstałe w wyniku transportu.
3. Wady jakościowe ukryte (nie do stwierdzenia przy ocenie wstępnej) winny być jak najszybciej zgłoszone firmie DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o., niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Zgłoszenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej, z podaniem: nr dostawy (lub faktury), partii produkcyjnej lub innego identyfikatora danego produktu oraz rodzaju wady (powodu reklamacji). Konieczne jest odesłanie wadliwego produktu do DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o.
4. W wypadku, gdy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. uzna reklamację za uzasadnioną, wszelkie koszty związane z tą reklamacją (koszt zwrotnego transportu wadliwego produktu, koszt ewentualnych badań lub oceny rzeczoznawcy) będzie zwrócony Klientowi. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za straty po stronie Klienta do ich rzeczywistej wysokości (damnum emergens), nie ponosi zaś odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści lub straty produkcyjne. Odpowiedzialność DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. ograniczona jest do wartości wadliwego produktu i kosztów związanych z procedurą reklamacyjną.
5. W wypadku reklamacji nieuzasadnionej (np. wady jakościowe wynikłe z niewłaściwego magazynowania produktów u Klienta) w/w koszty nie będą zrefundowane.

§ 5. Cena towarów i warunki płatności

1. Towar dostarczany jest zgodnie z cennikiem ogólnym, cennikiem indywidualnym dla danego Klienta lub zgodnie ze złożoną mu ofertą.
2. Termin płatności: towar dostarczany jest za pobraniem (płatność przy dostawie) lub na zasadzie płatności „wahadłowej” : najpierw zapłata za poprzednią dostawę, potem następna dostawa. Klient może również uzyskać kredyt kupiecki w DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. (płatność odroczoną) – pod warunkiem uzgodnienia warunków płatności osobnym porozumieniem („Umowa o warunki płatności” lub Kontrakt handlowy). W wypadku kontraktów handlowych indywidualnie zawieranych pomiędzy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. a Odbiorcą/Kupującym/Klientem, obowiązują warunki płatności uzgodnione w danym kontrakcie.
3. Płatności realizowane będą przelewem na rachunek bankowy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. podany na fakturze.
4. Jeżeli Klient nie zapłacił w terminie za dostarczony towar, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. ma prawo wstrzymania dalszych dostaw do chwili otrzymania należności. Do czasu uregulowania przez Klienta jego zaległości w płatnościach, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z potwierdzonych zamówień.
5. W przypadku tych Klientów, z którymi DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. działa na bazie indywidualnego cennika, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do renegocjacji cen w trakcie trwania współpracy. W przypadku zamiaru zmiany obowiązujących cen, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. jest zobowiązany do przekazania na piśmie propozycji nowego cennika, który wchodzi w życie po pisemnym zatwierdzeniu przez obie strony.
6. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do zmiany zaoferowanych cen towarów, jeżeli kurs EUR znacznie zmieni się (+/- 4%). Korekta cen nastąpi w takim wypadku na podstawie średniego kursu sprzedaży EUR ING Bank Śląski SA z poprzedniego miesiąca. Zmiana cen jako wynik indeksacji do aktualnego kursu EUR nie wymaga akceptacji Klienta i jest podawana do informacji Klienta w pierwszym dniu miesiąca, w którym następuje zmiana.
7. W razie niedotrzymania terminów płatności DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. nalicza odsetki ustawowe. Każda wpływająca płatność od Klienta na konto DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. jest w pierwszej kolejności zaliczana na poczet zapłaty odsetek, a dopiero potem na poczet bieżących zobowiązań.

§ 6. Wymagania jakościowe

1. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. zobowiązany jest do dostarczania towarów zgodnie z zamówieniem Kupującego.
2. Na życzenie Klienta, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. dołącza dokument potwierdzający zgodę na wprowadzenie towarów do obrotu handlowego – certyfikaty EU, specyfikację produktu, deklarację zgodności z normami EU lub inne dokumenty wymagane dla danego produktu.
3. Na życzenie Klienta, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o. dostarcza wymagania dotyczące magazynowania bądź wymogi eksploatacyjne podawane przez producenta – istotne dla uzyskania wydajności produkcyjnej lub nie utracenia przez produkt jego parametrów jakościowych.

§ 7. Zasady pozostałe:

1. Siła wyższa: DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego, takimi jak np.: strajk, okoliczności będące wynikiem nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd, przeszkód transportowych, czy tez inne działania sił wyższych.
2. Zasada poufności: obie strony – DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o i Klient – są zobowiązane do zachowania poufności wzajemnych relacji: cen, warunków handlowych, rozliczeń, itp. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o nie wyraża zgody na udostępnianie przez Klienta firmom i osobom trzecim jakichkolwiek danych związanych ze współpracą z DESPOL Techniki Montażowe sp z oo., a w szczególności cen oferowanych i dostarczanych towarów, dokumentacji technicznej, wyników przeprowadzanych testów lub audytów.
3. W sprawach nie uregulowanych OWSiD mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Dane firmy

DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp. z o.o.
02-921 Warszawa, ul. Podgórska 3
tel. 22 / 642 85 70
fax. 22 / 642 05 05
Email: [email protected]
KRS: 0000300711
Kapitał spółki 100 000 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st W-wy XIII Wydz. Gosp.
REGON: 141320563
NIP: 521-348-20-37
Zarząd w składzie:
Maciej Jaworski – prezes
Joanna Jaworska – członek zarządu
ING Bank Śląski S.A.
Swift: INGBPLPW
Nr r-ku w PLN: PL39 1050 1025 1000 0023 2708 6811
Nr r-ku w EUR: PL44 1050 1025 1000 0023 2707 0328
Nr r-ku w GBP: PL44 1050 1025 1000 0023 4747 5275
Nr r-ku w USD: PL44 1050 1025 1000 0023 3533 5572