Ogólne Warunki Serwisu

OGÓLNE WARUNKI SERWISU spółki DESPOL Techniki Montażowe


Koordynator serwisu : Magdalena Ołtarzewska

(0-22) 642 85 70 wewn. 215 

m.oltarzewska@despoltm.pl

 

I.  Zasady świadczenia usług gwarancyjnych

1. Wszystkie narzędzia sprzedawane przez autoryzowaną sieć sprzedaży podlegają 12-miesięcznej gwarancji (o ile nie postanowiono inaczej) liczonej od daty wpisanej w Kartę Gwarancyjną, lub daty wystawienia faktury VAT (w zależności od tego, co jest wcześniejsze).

2. Gwarancją objęte są wszystkie wady materiałowe oraz montażowe zawinione przez producenta,  pod warunkiem dostosowania się Użytkownika do wymogów techniczno-eksploatacyjnych zawartych w instrukcji obsługi narzędzia/urządzenia. (przechowywanie, warunki pracy, prawidłowe ciśnienie zasilania, regularne wymiany oleju i smarowanie itp.)

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania: przechowywania, konserwacji, itp. Gwarancja zostaje cofnięta w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub przeróbek dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

4. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu przez Użytkownika czytelnej i poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej. Karta Gwarancyjna bez pieczęci i podpisu Sprzedawcy oraz bez podpisu Użytkownika jest nieważna.

5. Uznane naprawy gwarancyjne wykonywane będą nieodpłatnie. Termin naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, o ile nie wymaga to ekspertyzy rzeczoznawcy bądź sprowadzenia części z zagranicy, lub wysłania celem wykonania dodatkowej ekspertyzy urządzenia bezpośrednio u producenta.

6. Użytkownik zobowiązany jest:

a) zgłosić awarię pisemnie (faxem, listem poleconym, mailem) oraz dostarczyć urządzenie do serwisu na koszt własny;

b) stosować się do zasad eksploatacji zawartych w Instrukcji Obsługi;

c) zgłaszać urządzenie do okresowych przeglądów technicznych. Przeglądy te są płatne przez Nabywcę / Użytkownika, a ich koszt obejmuje robociznę i dojazd do miejsca przeglądu (zgodnie z cennikiem usług serwisowych Sprzedawcy);

d) zapewnić dostęp do urządzenia w celu naprawy lub przeglądu okresowego w godzinach pracy serwisu;

e) do obsługi urządzenia dopuszczać wyłącznie przeszkolony personel.

7. Gwarancją nie są objęte urządzenia, za które nie została dokonana zapłata zgodnie z ich fakturą sprzedaży.

8. Zgłaszanie awarii:

Despol Techniki Montażowe Sp. z o. o.

Ul. Podgórska 3

02-921 Warszawa

Tel.: 0 22 642 85 70

 

II.    Zasady świadczenia napraw w serwisie Despol T.M.

1.  Oddając narzędzie do naprawy serwisantowi na miejscu w zakładzie Klienta lub przesyłając je do warsztatu w siedzibie spółki Despol Techniki Montażowe Klient tym samym oświadcza, że:

a/ przekazywane narzędzie jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim  

b/ wyraża zgodę na wykonanie ekspertyzy narzędzia oraz zobowiązuje się za nią zapłacić w wypadku nie skorzystania z serwisu Despol T.M. w zakresie naprawy tego narzędzia. Koszt ekspertyzy to 50 zł + 23 % Vat.

2.  Na podstawie ekspertyzy wykonywana jest szczegółowa oferta naprawy, zawierająca materiały potrzebne do naprawy (w tym m.in. części zamienne, eksploatacyjne, oleje, smary, itp, przewidywany godzinowy nakład pracy, szacunkowy termin naprawy jak również warunki płatności za usługę serwisową. 

3.  Zlecenie naprawy czyli zamówienie usługi serwisowej jest rozumiane jako zaakceptowanie wszystkich warunków oferty - w tym Ogólnych Warunków Serwisu spółki Despol Techniki Montażowe.

4.  Oferta naprawy ważna jest 30 dni. W razie braku akceptacji oferty (w sensie odmowy zlecenia usługi)  narzędzie jest odsyłane na koszt Klienta z powrotem do zakładu oraz wystawiana jest faktura za ekspertyzę. W wypadku zaakceptowania oferty i zlecenia naprawy, koszt ekspertyzy ponoszony jest przez serwis Despol T.M. W razie braku reakcji na ofertę po 30 dniach naliczana jest opłata za składowanie narzędzi, w wysokości 15 zł/miesięcznie za 1 szt narzędzia.

5.  Po otrzymaniu zamówienia usługi naprawy serwis niezwłocznie przystępuje do naprawy. Standardowy czas naprawy w serwisie to 3 dni robocze + czas dostawy części zamiennych od producenta (o ile naprawa ich wymaga).

6.  Jeśli by w trakcie naprawy ujawniły się okoliczności, które w fazie ekspertyzy były nie do przewidzenia a związane by były z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez Klienta (np. dodatkowe części lub materiały) to serwis niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i przystąpi do dalszych prac po uzyskaniu zgody Klienta na rozszerzony zakres.

7.  W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie jej trwania  Klient zobowiązany jest pokryć koszt części zamówionych przez serwis oraz koszty za czynności wykonane przy powierzonym narzędziu w czasie od złożenia zlecenia naprawy do rezygnacji z niej.

8.  Naprawy gwarancyjne wykonywane  są bezpłatnie - z wyłączeniem  przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta.   W przypadku wątpliwości, czy dana naprawa podlega gwarancji czy nie, decyzję w tej kwestii podejmuje producent i na podstawie jego opinii serwis traktuje naprawę odpłatnie (jeśli producent nie uzna usterki jako gwarancyjnej) lub nieodpłatnie.

9.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i dochody utracone przez Klientów związane z nieprawidłowym działaniem sprzętu naprawianego w naszym serwisie oraz przestojem w pracy spowodowanym brakiem działającego sprzętu .

10. Serwis nie ma obowiązku wydawania wymienionych podczas naprawy zepsutych części. Części te mogą zostać wydane na wyraźne życzenie klienta.

11. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy informując o przyczynie odmowy.

12. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie faktury VAT, obejmującej wszystkie składniki naprawy (robociznę, części zamienne i eksploatacyjne, materiały serwisowe, opłaty transportowe, jeśli występują). Jeśli oferta sporządzona była w EUR, a faktura wystawiana jest w  PLN, to przeliczenie kursu następuje na podstawie kursu sprzedaży walut w ING Bank Śląski w dniu wystawiania faktury za usługę serwisową.

13. Wszelkie  spory wynikłe z wykonania  usługi naprawy będą rozstrzygane  przez Sąd właściwy dla siedziby spółki Despol Techniki Montażowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
[ x ]

Nowe zasady dotyczące cookies:

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookie oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.