Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.§ 1. Oferty firmy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.

 

1. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. składa Klientom oferty w oparciu o cenniki i informacje techniczne producentów. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną katalogów i materiałów informacji technicznej producenta oraz ewentualne błędy w cennikach producentów, które zostały powielone w ofercie DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.-u skierowanej do Klienta.
2. Standardowo oferty są ważne 30 dni - chyba, że dana oferta inaczej określa termin ważności (np. " na rok 2014" lub " wg aktualnego kursu EUR/PLN" ).


§ 2. Składanie zamówień

1. Złożenie przez Klienta zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków oferty.
2. Tylko zamówienie potwierdzone przez DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE sp z o.o.. pisemnie (faxem, mailem) i tylko w zakresie treści zawartych w potwierdzeniu jest podstawą do ewentualnych roszczeń Klienta w stosunku do firmy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. z tytułu dostawy.
3. Jeśli potwierdzenie zamówienia odbiega od wymagań zawartych w zamówieniu Klienta (np. co do ilości lub terminu dostawy itp), powinno być ono odwrotnie zaakceptowane przez Klienta pisemnie. Brak reakcji ze strony klienta na takie potwierdzenie traktowane jest jako akceptacja.
4. Zamówienia, potwierdzenia dostaw i terminu ich realizacji oraz wszystkie zmiany dotyczące zamówień należy kierować pod numery faxów : 0-22-6420505 ub pod adres poczty e-mail: despol@despoltm.pl.
5. Zmiana potwierdzonego terminu dostawy możliwa jest tylko za obustronnym pisemnym uzgodnieniem.


§ 3. Warunki dostawy towarów

1. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. dostarcza towar transportem na koszt własny na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - chyba, że oferta lub cennik są sporządzone na bazie "loco magazyn DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.".
2. Jeśli wartość zamówionego towaru nie przekracza 1000 PLN netto to koszty transportu są po stronie Klienta. W wypadku takich drobnych przesyłek koszty transportu skalkulowane są ryczałtowo na 30,00 zł netto i kwota ta jest uwidoczniona na fakturze dostawy.
3. W przypadkach: odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny, opóźnienia w realizacji dostawy powyżej 72 godzin, nie uzgodnionego pisemnie, Klient ma prawo: nie wyrazić zgody na ustalenie nowego terminu dostawy lub odwołać zamówienie lub nie przyjąć dostarczonego towaru. W wypadku transakcji objętych indywidualnymi kontraktami handlowymi, warunki sprzedaży, dostawy, ewentualnej instalacji urządzeń, zasad odstąpienia od kontraktu, etc., określa dany kontrakt W zakresie kwestii nieuzgodnionych odrębnie w indywidulanym kontrakcie handlowym, znajdują zastosowanie regulacje niniejszych OWSiD.
4. W przypadku nie przyjęcia przez Klienta dostawy towaru zgodnej z pisemnym zamówieniem, którego parametry są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. ma prawo obciążyć dodatkowo Klienta kosztami transportu w obie strony na trasie : magazyn DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. - miejsce dostawy.


§ 4. Warunki odbioru towarów / reklamacje

1. Każda dostawa powinna być sprawdzana ( policzona, zbadana, etc) przez Klienta przy odbiorze w obecności przedstawiciela firmy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. lub przewoźnika (ocena wstępna). Jej celem jest stwierdzenie, czy dostarczany towar jest zgodny z zamówieniem (co do ilości, rodzaju i jakości).
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar odbiega pod względem ilościowym lub jakościowym od ustalonych wymagań lub widoczne są uszkodzenia transportowe opakowań zbiorczych lub jednostkowych, sporządzany jest na miejscu dostawy pisemny protokół reklamacyjny, którego kopię otrzymuje DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.. W wypadku braków, które były do stwierdzenia w momencie rozładunku, protokół taki musi, dla swej ważności, zawierać podpis przewoźnika. W przeciwnym razie DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za wady lub braki towarów powstałe w wyniku transportu.
3. Wady jakościowe ukryte (nie do stwierdzenia przy ocenie wstępnej) winny być jak najszybciej zgłoszone firmie DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O., niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Zgłoszenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej, z podaniem: nr dostawy (lub faktury), partii produkcyjnej lub innego identyfikatora danego produktu oraz rodzaju wady (powodu reklamacji). Konieczne jest wysłanie wadliwego produktu do Dostawcy.
4. W wypadku, gdy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. uzna reklamację za uzasadnioną, wszelkie koszty związane z tą reklamacją (koszt zwrotnego transportu wadliwego produktu, koszt ewentualnych badań lub oceny rzeczoznawcy) będzie zwrócony Klientowi. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność za straty po stronie Klienta do ich rzeczywistej wysokości (damnum emergens), nie ponosi zaś odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści. Odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości wadliwego produktu i kosztów związanych z procedurą reklamacyjną.
5. W wypadku reklamacji nieuzasadnionej (np. wady jakościowe wynikłe z niewłaściwego magazynowania produktów u Klienta) w/w koszty nie będą zrefundowane.


§ 5. Cena towarów i warunki płatności

1. Towar dostarczany jest zgodnie z cennikiem ogólnym, cennikiem indywidualnym dla danego Klienta lub zgodnie ze złożoną mu ofertą.
2. Termin płatności: towar dostarczany jest za pobraniem (płatność przy dostawie) lub na zasadzie płatności "wahadłowej" : najpierw zapłata za poprzednią dostawę, potem następna dostawa. Klient może również uzyskać kredyt kupiecki w DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.-u (płatność odroczoną) - pod warunkiem uzgodnienia warunków płatności osobnym porozumieniem ("Umowa o warunki płatności" lub Kontrakt handlowy). W wypadku kontraktów handlowych indywidualnie zawieranych pomiędzy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. sp. z o.o. a Odbiorcą/Kupującym, obowiązują warunki płatności uzgodnione w danym kontrakcie.
3. Płatności realizowane będą przelewem na rachunek bankowy DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.-u podany na fakturze.
4. Jeżeli Klient nie zapłacił w terminie za dostarczony towar, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. ma prawo wstrzymania dalszych dostaw do chwili otrzymania należności. Do czasu uregulowania przez Klienta jego zaległości w płatnościach, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. jest zwolniony z zobowiązań wynikających z potwierdzonych zamówień.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do renegocjacji cen w trakcie trwania współpracy. W przypadku zamiaru zmiany obowiązujących cen, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. jest zobowiązany do przekazania na piśmie propozycji nowego cennika, który wchodzi w życie po pisemnym zatwierdzeniu przez obie strony.
6. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, jeżeli kurs EUR znacznie zmieni się (+/- 4%). Korekta cen nastąpi w takim wypadku na podstawie średniego kursu sprzedaży EUR ING Bank Śląski SA z poprzedniego miesiąca. Zmiana cen jako wynik indeksacji do aktualnego kursu EUR nie wymaga akceptacji Klienta i jest podawana do informacji Klienta w pierwszym dniu miesiąca, w którym następuje zmiana.
7. W razie niedotrzymania terminów płatności DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. nalicza odsetki ustawowe. Każda wpływająca płatność od Klienta na konto DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.-u jest w pierwszej kolejności zaliczana na poczet zapłaty odsetek, a dopiero potem na poczet bieżących zobowiązań.


§ 6. Wymagania jakościowe

1. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. zobowiązany jest do dostarczania towarów zgodnie z zamówieniem Kupującego.
2. Na życzenie Klienta, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. dołącza dokument potwierdzający zgodę na wprowadzenie towarów do obrotu handlowego - certyfikaty EU, specyfikację produktu, deklarację zgodności z normami EU lub inne dokumenty wymagane dla danego produktu.
3. Na życzenie Klienta, DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. dostarcza wymagania dotyczące magazynowania bądź wymogi eksploatacyjne podawane przez producenta - istotne dla uzyskania wydajności produkcyjnej lub nie utracenia przez produkt jego parametrów jakościowych.

§ 7 Dane firmy

DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O.
02-921 Warszawa, ul. Podgórska 3
tel. 022 / 642 85 70, fax 022 / 642 05 05
Email: despol@despoltm.pl
KRS: 0000300711

REGON: 141320563
NIP: 521-348-20-37
ING Bank Śląski S.A.
Konto: 39 1050 1025 1000 0023 2708 6811
Kapitał spółki 100 000 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st W-wy XIII Wydz. Gosp.
Prezes Zarządu Maciej Jaworski


§ 8. Postanowienia końcowe

1. DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego, takimi jak np.: strajk, okoliczności będące wynikiem nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd, przeszkód transportowych, albo też działania sił wyższych.
2. Wszelkie zmiany OWSiD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych OWSiD mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Klient i DESPOL TECHNIKI MONTAŻOWE SP. Z O.O. zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków współpracy.

[ x ]

Nowe zasady dotyczące cookies:

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookie oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.